Examples of ISO document types

การจัดทำระบบเอกสาร ISO สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดประเภทเอกสารที่เราจะต้องจัดเก็บซึ่งในองค์กรก็มีเอกสารคนละประเภทกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อมาขายไป หรือ โรงงานผู้ผลิต ก็จะมีประเภทคนละแบบกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันว่า มันต่างกันแค่ไหนครับ

ธุรกิจบริการ

เอกสารจะไม่มาก ประเภทเอกสารจะไม่แยะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 • Manual
 • Procedure ระเบียบปฏิบัติ
 • Work Instruction คู่มือการทำงาน
 • Form
 • Supporting Document
 • External Document

ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอกสารจะมีหลากหลายกว่า ขึ้นกับมาตราฐานที่โรงงานนั้นขอด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

 • มาตรฐานงาน (Job standards)
  • อธิบายขั้นตอนการทำงานในการผลิต (รวมถึงการทำงานของอุปกรณ์) การตรวจสอบ การจัดส่งและการขนส่ง, สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยเป็นต้น
 • มาตรฐานในการซ่อมบำรุง (Standards for maintaining equipment)
  • อธิบายวิธีการในการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อม
 • มาตรฐานการรักษาอุปกรณ์การวัด (Standards for maintaining measuring devices)
  • อธิบาย การชี้บ่ง การสอบเทียบ การรักษาความถูกต้องและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดนี้
 • มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Packaging standards)
  • อธิบายวิธีการในการบรรจุผลิตภัณฑ์สุดท้ายและ WIP และกำหนดสเป็คและประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 • มาตรฐานการทำงาน (Work standards)
  • กำหนดกฎเกณฑ์การดำเนินงานทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ขั้นตอน วิธีการ และ การรายงาน
 • มาตรฐานการเสริม (Supplementary standards)
  • เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อการทำงาน ซึ่งรวมถึง ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับเครื่องมือวัด, คำแนะนำการทำงาน คำแนะนำความปลอดภัย และเอกสารบรรยายที่ใช้ในการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน

การจัดทำระบบเอกสาร ISO สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดประเภทเอกสารที่เราจะต้องจัดเก็บซึ่งในองค์กรก็มีเอกสารคนละประเภทกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อมาขายไป หรือ โรงงานผู้ผลิต ก็จะมีประเภทคนละแบบกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันว่า มันต่างกันแค่ไหนครับ

ธุรกิจบริการ

เอกสารจะไม่มาก ประเภทเอกสารจะไม่แยะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 • Manual
 • Procedure ระเบียบปฏิบัติ
 • Work Instruction คู่มือการทำงาน
 • Form
 • Supporting Document
 • External Document

ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอกสารจะมีหลากหลายกว่า ขึ้นกับมาตราฐานที่โรงงานนั้นขอด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

 • มาตรฐานงาน (Job standards)
 • อธิบายขั้นตอนการทำงานในการผลิต (รวมถึงการทำงานของอุปกรณ์) การตรวจสอบ การจัดส่งและการขนส่ง, สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยเป็นต้น
 • มาตรฐานในการซ่อมบำรุง (Standards for maintaining equipment)
  • อธิบายวิธีการในการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อม
 • มาตรฐานการรักษาอุปกรณ์การวัด (Standards for maintaining measuring devices)
  • อธิบาย การชี้บ่ง การสอบเทียบ การรักษาความถูกต้องและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดนี้
 • มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Packaging standards)
  • อธิบายวิธีการในการบรรจุผลิตภัณฑ์สุดท้ายและ WIP และกำหนดสเป็คและประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 • มาตรฐานการทำงาน (Work standards)
  • กำหนดกฎเกณฑ์การดำเนินงานทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ขั้นตอน วิธีการ และ การรายงาน
 • มาตรฐานการเสริม (Supplementary standards)
  • เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อการทำงาน ซึ่งรวมถึง ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับเครื่องมือวัด, คำแนะนำการทำงาน คำแนะนำความปลอดภัย และเอกสารบรรยายที่ใช้ในการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน

การจัดทำระบบเอกสาร ISO สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การจัดประเภทเอกสารที่เราจะต้องจัดเก็บซึ่งในองค์กรก็มีเอกสารคนละประเภทกัน ขึ้นกับประเภทธุรกิจ เช่น นายหน้าซื้อมาขายไป หรือ โรงงานผู้ผลิต ก็จะมีประเภทคนละแบบกันเลย ตอนนี้เรามาดูกันว่า มันต่างกันแค่ไหนครับ

ธุรกิจบริการ

เอกสารจะไม่มาก ประเภทเอกสารจะไม่แยะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

 • Manual
 • Procedure ระเบียบปฏิบัติ
 • Work Instruction คู่มือการทำงาน
 • Form
 • Supporting Document
 • External Document

ธุรกิจโรงงานผู้ผลิต

เอกสารจะมีหลากหลายกว่า ขึ้นกับมาตราฐานที่โรงงานนั้นขอด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

 • มาตรฐานงาน (Job standards)
  • อธิบายขั้นตอนการทำงานในการผลิต (รวมถึงการทำงานของอุปกรณ์) การตรวจสอบ การจัดส่งและการขนส่ง, สภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยเป็นต้น
 • มาตรฐานในการซ่อมบำรุง (Standards for maintaining equipment)
  • อธิบายวิธีการในการตรวจสอบดูแลบำรุงรักษาและซ่อม
 • มาตรฐานการรักษาอุปกรณ์การวัด (Standards for maintaining measuring devices)
  • อธิบาย การชี้บ่ง การสอบเทียบ การรักษาความถูกต้องและวิธีการควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือวัดนี้
 • มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ (Packaging standards)
  • อธิบายวิธีการในการบรรจุผลิตภัณฑ์สุดท้ายและ WIP และกำหนดสเป็คและประเภทบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 • มาตรฐานการทำงาน (Work standards)
  • กำหนดกฎเกณฑ์การดำเนินงานทั่วไป ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ขั้นตอน วิธีการ และ การรายงาน
 • มาตรฐานการเสริม (Supplementary standards)
  • เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อการทำงาน ซึ่งรวมถึง ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับอุปกรณ์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับเครื่องมือวัด, คำแนะนำการทำงาน คำแนะนำความปลอดภัย และเอกสารบรรยายที่ใช้ในการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน