บริการ

Notebook Screen
 • เอกสารขาย : ใบเสนอราคา , ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ , ใบแจ้งหนี้ Proforma , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน , ใบส่งสินค้า , รายการบรรจุภัณฑ์ , ขายเงินสด , ใบลดหนี้ , ใบเพิ่มหนี้ ​

 • เอกสารซื้อ : ใบสั่งซื้อสินค้า , ใบรับสินค้า​

 • เอกสารค่าใช้จ่าย : ค่าใช้จ่าย , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย​

 • สินค้าและบริการ

 • รายชื่อผู้ติดต่อ

คุณสมบัติ

Notebook Screen
 • Sell : Quotation, Invoice, Proforma Invoice, Receipt, Goods Ready and Packing list

 • Purchase : Purchase Order

 • Expenses : Expense and Inventory

 • Products & Services

 • Contacts

คุณสมบัติ

Notebook Screen
 • Sell : Quotation, Invoice, Proforma Invoice, Receipt, Goods Ready and Packing list

 • Purchase : Purchase Order

 • Expenses : Expense and Inventory

 • Products & Services

 • Contacts

 • Report : Sales Summary, Sales by Product, Sales by Salesperson, Invoice, Receipt, Purchase Order and Expense Summary

 • VAT Management : Output Tax Document, Input Tax Document and Withholding Tax

 • Accounting : Accounts Receivable, Accounts Payable, Journal Voucher,Purchase Oder, Sales Voucher, Payment Voucher and Receipt Voucher

Accounting
 • รายงาน : สรุปการขาย , ยอดขายตามสินค้า , ขายโดยพนักงานขาย , ยอดขายตามลูกค้า , ใบแจ้งหนี้ , การเก็บเงิน , รายงานใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า , ใบรับสินค้าแยกตามชื่อสินค้า , สรุปค่าใช้จ่าย , การชำระเงิน , สรุปสินค้าคงเหลือ , เอกสารภาษีขาย , เอกสารภาษีซื้อ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ลูกหนี้ , เจ้าหนี้

 • บัญชี : ผังบัญชี , สมุดรายวัน , การจัดการภาษีมูลค่าเพิ่ม

Accounting
 • Report : Sales Summary, Sales by Product, Sales by Salesperson, Invoice, Receipt, Purchase Order and Expense Summary

 • VAT Management : Output Tax Document, Input Tax Document and Withholding Tax

 • Accounting : Accounts Receivable, Accounts Payable, Journal Voucher,Purchase Oder, Sales Voucher, Payment Voucher and Receipt Voucher

Accounting
 • Statement : Trial Balance, Income Statement, Balance Sheet, Transaction Listing and Cash Flow

 • Setting : Business info, Bank Account,

  User Management and Logo and Stamp

 • Other

 • งบ : งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายการธุรกรรมและกระแสเงินสด

 • ข้อมูลหลัก : ธนาคาร , ฟังกชัน , อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ

 • การตั้งค่า : การจัดการข้อมูลบริษัท , การจัดการข้อมูลผู้ใช้ , การช่วยเหลือและข้อแนะนำ และอื่นๆ

 • Statement : Trial Balance, Income Statement, Balance Sheet, Transaction Listing and Cash Flow

 • Setting : Business info, Bank Account, User Management and Logo and Stamp

 • Other