Private Cloud คืออะไร?

ทุกวันนี้ Cloud Computing ได้เข้ามามี บทบาทในการทำงาน และในเกือบทุกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกกรณี หรือทุกธุรกิจจะสามารถนำเอาทั้งระบบขึ้นไปสู่ Cloud Computing ได้ ปัจจุบันเราจะพบว่าภาคธุรกิจได้ให้ความ สนใจในประโยชน์ของ Cloud แต่ยังอยากที่จะรักษาความเป็น ส่วนตัว หรือ Privacy ในระดับสูง ทำให้เทรนด์ของ Cloud Computing ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันจึงมีทั้งโซลูชั่นที่เป็น Private Cloud และ Hybrid Cloud ซึ่งเป็นภาพที่ได้รับความสนใจจาก ภาคธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

Private Cloud คืออะไร?

Private Cloud คือ การใช้งานระบบที่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลที่สูง มีขั้นตอนในการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียด จุดเด่นและความน่าสนใจหลัก ๆ ของ Private Cloud คือ

  1. ช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมระบบการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้อย่างเต็มที่
  2. ช่วยเพิ่มความสบายใจในเรื่องความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งาน เพราะข้อมูลถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของตนเอง
  3. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริการและการดูแลระบบ Cloud ได้ดีและชัดเจนกว่าแบบ Public เพราะว่าหลาย ๆ ส่วนผู้ใช้งานจะกำหนดเองว่าต้องการระบบอะไรบ้าง เพื่อการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล
  4. ช่วยลดปัญหาการแย้ง Internet Bandwidth เพราะระบบจะปิดอยู่แต่ภายในองค์กร ไม่จำเป็นต้องใช้ Internet Bandwidth จำนวนมากๆ ในการออนไลน์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลจากภายนอก
  5. ความเร็วในการใช้งานมีมากกว่าแบบ Public เพราะเป็นระบบปิดที่ใช้กันอยู่ภายในประเทศ หรือ อยู่ในประเทศใกล้ๆ เท่านั้น ทำให้สามารถที่จะส่งสัญญาณถึงกันได้ง่าย

Private Cloud เหมาะกับองค์กรประเภทไหน?

องค์กรและหน่วยงานที่เหมาะสมในการใช้งานระบบ Private Cloud คือ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง หรือองค์กรภาคเอกชนที่ต้องการให้ข้อมูลทางการค้าเป็นความลับระดับสูง ระบบ Cloud แบบนี้เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหรือคนที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็กนั้นระบบนี้อาจจะไม่เหมาะนัก เพราะจะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบค่อนข้างสูง หากมีพนักงานไม่มากการนำระบบนี้มาใช้คงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายที่วางเป็นต้นทุนไว้แน่นอน

สรุป>>>ระบบ Cloud แบบส่วนตัวหรือ Private Cloud คือ เทคโนโลยี Cloud ที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ และต้องการความปลอดภัยในข้อมูลสูง รวมไปถึงองค์กรที่ต้องการเก็บและเคลื่อนย้ายข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง ซึ่งระบบนี้สามารถที่จะสร้างความมั่นใจในการรักษาความเป็นส่วนตัวและให้ความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างน่าพอใจเลยทีเดียว

ที่มา https://www.quickserv.co.th/

รูปภาพ
https://www.pexels.com/