About Us

Happy_Working

Fusion Solution 

Được thành lập năm 2005, khởi đầu là một đơn vị Software house, Fusion Solution đã tạo ra các chương trình và hệ thống quản lý trong các tổ chức nhỏ và phát triển đến các tổ chức lớn có tổ chức phức tạp hơn. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những đổi mới và công nghệ được phát triển để hoạt động trong tổ chức một cách nhanh chóng và có thể giảm chi phí quản lý với ít sai sót nhất và chúng tôi gọi là “Công nghệ đổi mới”. Điều này không chỉ giới hạn trong phạm vi trong lĩnh vực phát triển phần mềm, mà còn bao gồm cả những cải tiến mới.

About Us

Happy_Working

Fusion Solution

Được thành lập năm 2005, khởi đầu là một đơn vị Software house, Fusion Solution đã tạo ra các chương trình và hệ thống quản lý trong các tổ chức nhỏ và phát triển đến các tổ chức lớn có tổ chức phức tạp hơn. Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những đổi mới và công nghệ được phát triển để hoạt động trong tổ chức một cách nhanh chóng và có thể giảm chi phí quản lý với ít sai sót nhất và chúng tôi gọi là “Công nghệ đổi mới”. Điều này không chỉ giới hạn trong phạm vi trong lĩnh vực phát triển phần mềm, mà còn bao gồm cả những cải tiến mới.